Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Klub żeglarski Yacht Club REWA z siedzibą w Rewie pragnie poinformować członków, klientów oraz zainteresowanych:
– że, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Klub żeglarski Yacht Club REWA.
– o danych osobowych, które zbieramy w celu prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia i współpracy, o tym, jak są one wykorzystywane i komu je udostępniamy.
-że wprowadziliśmy zmiany w naszej Polityce Prywatności, które będą obowiązywać od 25 maja.
Zmiany te odzwierciedlają rosnące wymogi dotyczące przejrzystości związane z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (znanym jako „GDPR”).

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Yacht Club REWA z siedzibą w Rewa 81-198 , ul. Morska 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000356002, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5871680584, REGON: 221008861

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My” czyli “Usługodawca”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz dane związane z plikami cookies wymienione w §3 pkt 16.

6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i korzystających z systemu rezerwacji usług on-line.

7. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z systemu zamawiania usług
e) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonania umów wynajmu, szkolenia , występowania w organizowanych przez Stowarzyszenie zawodach , uczestniczenia w koloniach i obozach których organizatorem jest Stowarzyszenie itp. , –podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)RODO – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartych umów,
f) w celu kierowania do Pani/Pana przez Stowarzyszenie treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnione działanie Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę, zgodnie z działalnością Stowarzyszenia określoną statutem – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
g) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
h) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnione działanie Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym działaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności – przez czas świadczenia na Pani/-Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
i) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Po wskazanym okresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ycrewa.pl

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dla celów dowodowych prosimy o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Rewa, 81- 198 Kosakowo, ul. Morska 56.

13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa

14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

16. Witryna notoszot.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

17. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz YACHT CLUB REWA w celu optymalizacji działań.

18.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

19. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

Jak wyłączyć pliki cookies?

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Zarząd Stowarzyszenia Yacht Clubu Rewa.


Nasi partnerzy:
Yacht Club Rewa Dynamic Marketing Studio Wdkarstwo Morskie Wadysawowo
Yacht
Club
Rewa
Dynamic
Marketing
Studio
Wędkarstwo
Morskie
Władysławowo
Witamy!GaleriaArtykułyUsługiRezerwuj terminKontakt
O nasRegulaminPolityka prywatności
© 2021: No To Szot | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Zadzwoń
Prowadź